partneri_banner_980x180.jpg


Hlavný partner

ekofond.jpgHlavný partner a realizátor projektu je EoFond, neinvestičný fond zriadený SPP v roku 2007 s cieľom podpory projektov zameraných na efektívne využívanie energie, ochranu životného prostredia a aktivít spojených s osvetou a vzdelávaním v týchto oblastiach. Cieľovou skupinou sú verejnoprospešné a nepodnikateľské subjekty, a to najmä mestá a obce a zariadenia v ich správe, neziskové organizácie, školy, školské zariadenia, ale aj jednotlivci.

Aktivity EkoFondu sú zamerané na:

 • grantové programy na podporu energetickej efektívnosti, (GP 01 – Kogenerácia a
  trigenerácia na báze zemného plynu, GP 02 - Zlepšenie energetickej náročnosti budov,
  G3 – Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel, GP 04 – Zavádzanie nových
  progresívnych technológií na báze zemného plynu, GP 05 – Podpora rozvoja využitia
  alternatívneho motorového paliva CNG.

 • partnerské projekty spolupráce s inými neziskovými subjektmi a nadáciami na ich
  aktivitách a projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a 

 • vlastné projekty, najmä EkoFond pre školy, ktorý zahŕňa komplexný vzdelávací balík
  v oblasti plynárenstva a energetickej efektívnosti pre základné a stredné školy.

Viac informácií o EkoFonde nájdete na: www.ekofond.sk.

EkoFond, neinvestičný fond SPP Kontaktná osoba pre projekt:
Mlynské Nivy 44/A Renata Proková
825 11 Bratislava +421 2 6262 2033
Slovenská republika renata.prokova@spp.sk
 


Tento projekt je financovaný Európskou komisiou z programu celoživotného vzdelávaniaZa obsah tejto stránky zodpovedá výlučne autor. Webová stránka nereprezentuje názor Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá
za použitie informácii, ktoré sú jej obsahom.