oprojekte_banner_980x180.jpg


O projekte

Projekt REFUGE - REnewable Energy for FUture GEnerations
Projekt REFUGE je podporený v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogramu Leonardo da Vinci – mnohostranné projekty „Prenos inovácií v roku 2011. Projekt sa bude realizovať 24 mesiacov, od decembra 2011 a do konca novembra 2013.

Realizátorom a hlavným partnerom projektu je EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, partnermi projektu sú: školiaca a konzultačná firma IDEC S.A. z Grécka, Integrovaná střední škola z Českej republiky; SOŠ elektrotechnická Trnava, Spojená škola Kremnička Banská Bystrica, SOŠ technická PrešovŠtátny inštitút odborného vzdelávania.

Hlavnými cieľmi projektu je identifikovať a zanalyzovať nové povolania v oblasti obnoviteľnej energie a prispôsobiť ich slovenským pomerom, pripraviť školenie pre výchovných poradcov a kariérnych poradcov o nových povolaniach, ako aj pripraviť učebné texty pre oblasť obnoviteľných zdrojov použiteľné pre študijný odbor „technik energetických zariadení budov“, vyvíjaný EkoFondom spolu so zapojenými strednými školami a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV).

Hlavnými výstupmi projektu budú:

 • príručka povolaní v oblasti obnoviteľných zdrojov

 • osnovy školenia a samotné školenie výchovných a kariérnych poradcov

 • učebné texty o obnoviteľných zdrojoch pre študijný odbor „technik energetických zariadení budov“

Cieľovými skupinami projektu sú výchovní a kariérni poradcovia, učitelia odborných technických predmetov, najmä odboru „technik energetických zariadení budov“, ako aj žiaci stredných odborných škôl.

Hlavnými aktivitami projektu sú:

 • projektové správy – priebežná a záverečná vrátane finančnej správy

 • projektové dokumenty – plán realizácie projektu a zabezpečenia jeho kvality, plán monitorovania a hodnotenia, plán využívania výsledkov projektu

 • propagácia projektu – webová stránka, leták o projekte, tlačové správy, záverečná konferencia, direct mailing, leták o výsledkoch projektu

 • stretnutia projektového tímu a zápisy zo stretnutí, účasť na iných konferenciách a seminároch

 • príprava príručky o povolaniach v obnoviteľných zdrojoch energie vrátane popisu práce a požadovaného vzdelania

 • realizácia dvoch workshopov na prípravu učebných osnov

 • príprava učebných osnov pre pilotné školenie pre východných a kariérnych poradcov a realizácia pilotného školenia

 • príprava učebných textov o obnoviteľných zdrojoch energie a o šetrení energiou v malých podnikoch a domácnostiachaktuality.pngAktuality

17.8. 2016

Príspevok do našej zbierky úspešných príbehov...Čítať ďalej... 


Tento projekt je financovaný Európskou komisiou z programu celoživotného vzdelávaniaZa obsah tejto stránky zodpovedá výlučne autor. Webová stránka nereprezentuje názor Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá
za použitie informácii, ktoré sú jej obsahom.